page-header

John Hartong

Het droevige nieuws heeft ons bereikt dat John Hartong, gewaardeerd lid van de werkgroep Minder Hinder, op 27 oktober j.l. is overleden. Wij herinneren ons John als een zeer betrokken Naarder met een ruime belangstelling voor milieu en duurzaamheid in de meest ruime zin. Zijn…

Vliegbewegingen over de gemeente Gooise Meren in 2020 en 2019

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft al sinds oktober 2019 geen rapportages en statistieken over het Schiphol vliegverkeer uitgebracht, mede in verband met data privacy klachten over de BAS website. Daarom heeft de klankbordgroep een overzicht opgesteld van het aantal vliegbewegingen over de gemeente Gooise…

Commissie voor de milieueffectrapportage – Toetsingsadvies Luchtvaartnota

Het kabinetsplan om de luchtvaart in Nederland op termijn en onder voorwaarden te laten groeien is veel te vaag om de milieueffecten ervan in beeld te brengen. Concrete doelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, beperking van de geluidshinder en bescherming van de natuur ontbreken….

Onderzoek Nationale Ombudsman naar de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer

De Nationale ombudsman wil met minister Van Nieuwenhuizen in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. De impact van deze geluidsoverlast is voor omwonenden groot en er spelen al jarenlang discussies over. De ombudsman onderkent dat…

Zienswijzen van samenwerkende gemeentes en provincies in Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) op de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en 56 gemeentes rondom Schiphol die samenwerken in de z.g. Bestuurlijke Regie Schiphol nemen in de bijgaande brief aan minister Van Nieuwenhuizen de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet zwaar onder vuur. Kern van de kritiek is dat de luchtvaart…

Gezamenlijke zienswijze van Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) op de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet

De Bestuurlijke Regie Schiphol is het samenwerkingsverband van de 56 gemeentes en de 4 provincies in de Schipholregio. Deze lagere overheden zijn tot een gezamenlijke reactie gekomen op de ontwerp Luchtvaartnota van de Rijksoverheid waarin zij scherpe kritiek uiten op de beleidsvoornemens van het kabinet…

Rapport geluidmetingen Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren

In opdracht van de gemeente zijn in de periode mei 2018 tot mei 2019 geluidmetingen uitgevoerd op geselecteerde locaties in Muiderberg en Muiden. De meetdata zijn geanalyseerd door het expertbureau DGMR en tevens ter beschikking gesteld aan de klankbordgroep voor een onafhankelijke analyse. Beide analyses…

Bewaar de rust: een oproep van Natuur & Milieufederatie Noord-Holland

De milieufederatie roept de wethouders van de gemeenten in de directe omgeving van Schiphol, vertegenwoordigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), op om [in samenwerking met de Rijksoverheid] te werken aan echte hinderverminderende maatregelen en duidelijke en strenge normen voor geluidshinder en milieuvervuiling. Daartoe worden een…

Voortzetting verouderd groeibeleid blokkeert een nieuwe koers voor Schiphol

In de zienswijze van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) op de ontwerp Luchtvaartnota wordt benadrukt dat het kabinet met de voorliggende nota het publieke belang ondergeschikt maakt aan dat van de luchtvaartsector. De tot 2050 voortgaande volumegroei waar het kabinet voor kiest brengt veel meer…

Zienswijze ontwerp Luchtvaartnota van de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren

Na bestudering van de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet concludeert de klankbordgroep dat de beoogde groei van de luchtvaart op grond van de huidige stand van de techniek in de komende decennia niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan het streven naar hinderbeperking en…