Na bestudering van de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet concludeert de klankbordgroep dat de beoogde groei van de luchtvaart op grond van de huidige stand van de techniek in de komende decennia niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan het streven naar hinderbeperking en verbetering van de luchtkwaliteit. En dat recente onderzoeken naar het nut van de verdere groei van het vliegverkeer ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten in de nota.