WELKOM BIJ DE KLANKBORDGROEP MINDER HINDER GOOISE MEREN

Het toenemende lucht- en snelwegverkeer boven en rond Gooise Meren (Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden) levert steeds meer overlast op. De uitstoot van schadelijke stoffen (waaronder CO2 en ultrafijn stof) zijn slecht voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners, voor het milieu en de leefbaarheid. Als officieel geaccepteerd burgerinitiatief bespreekt de Klankbordgroep Schiphol/A1 deze verontrustende ontwikkelingen met het gemeentebestuur Gooise Meren. Op de website van de gemeente Gooise Meren staat een link naar onze site.

Daarnaast is Minder Hinder Gooise Meren in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) vertegenwoordigd door Jeroen Wester en Fulco van der Veen (het Buitenveldertbaan buitengebied waar Muiden en Muiderberg toebehoren) en Mirella Visser en Win Brouwer (het Aalsmeerbaan buitengebied waar Bussum en Naarden onder vallen).

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Om aan de leefbaarheid in onze gemeente en in de Gooi- en Vechtstreek geen verdere afbreuk te doen, respectievelijk te verbeteren, beveelt de klankbordgroep de in Gooise Meren actieve politieke partijen en het gemeentebestuur aan om zich, al dan niet via haar vertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol en de landelijke politiek, in te zetten voor:

 

 • Begrenzing van de luchtvaart tot maximaal 250.000 vliegbewegingen door:
  – het bevorderen van een onafhankelijk onderzoek naar het aantal bestemmingen en vliegbewegingen dat voor de Nederlandse economie van werkelijke betekenis is;
  – het beprijzen van de schadelijk effecten van luchtvaart door het invoeren van milieuheffingen;
  – het ontmoedigen van zeer goedkope, frequente vluchten voor recreatieve doeleinden;
  – betere aansluiting op het Europese net van hogesnelheidstreinen ter vervanging van korte vluchten.

 

 • maximale toepassing van geluidsarme landingsprocure C(ontinuing) D(ecending) A(pproach) op Schiphol, waarbij vanaf grotere hoogte met minimaal motorvermogen en een constante dalingshoek op de landingsbaan wordt aangevlogen. Daarmee wordt de geluidsbelasting voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt, ongeacht de gekozen routes;

 

 • een onafhankelijk onderzoek naar de minst geluidsbelastende startprocedure, te weten N(oise) A(batement) D(eparture) P(rocedure) 1 of 2 of andere procedures zoals de C(ontinious) C(limb) O(peration) waarbij het vliegtuig in een rechte lijn naar de kruishoogte klimt. Deze variant komt, zover wij kunnen nagaan, in het Schipholoverleg niet ter sprake;

 

 • het onderzoeken van de effecten van het vlieg- en snelwegverkeer rondom Gooise Meren door het gebruik van (mobiele) meetposten voor vliegverkeer in de Gooi- en Vechtstreek, doorlopende onafhankelijke metingen van het verkeerslawaai op de A1/A6 en eigen (gemeentelijk) onderzoek naar de hinderbeleving onder inwoners van Gooise Meren;

 

 • voortzetting van het RIVM onderzoek naar de gezondheidseffecten van lawaai en uitstoot van schadelijke stoffen door vliegtuigmotoren en wegverkeer.

Meer informatie vindt u in ons Manifest Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren – Manifest_ update aug 2023.

Een gedetailleerde onderbouwing van onze standpunten vindt u in het Achtergrondinformatie Luchtvaart document van de klankbordgroep.

In dit document kunt u onder andere lezen hoe de geluidshinder van Schiphol in de praktijk in dB(A) Lden endB(A) Lnight wordt berekend en welke bezwaren hier aan kleven. Maar de manier waarop dB(A) Lden en dB(A) Lnight berekend wordt is niet eenvoudig en is voor velen onbekend. Minder Hinder Gooise Meren heeft daarom een model in een Excel spreadsheet ontwikkeld ,waarmee u zelf kunt experimenteren om te zien hoe Lden en Lnight tot stand komen. U kunt hiermee ook zelf ontdekken, dat er aan deze systematiek ernstige tekortkomingen kleven. U verkrijgt hiermee het inzicht dat nodig is om de tekortkomingen in de begrenzing van de geluidsoverlast door het luchtverkeer van Schiphol te doorgronden.

Bij het model hoort een uitgebreide toelichting. Wij bevelen u aan die eerst goed te lezen en eventueel af te drukken voordat u met het model in Excel gaat experimenteren. De toelichting en het model kunt u hier vinden: Berekening Geluidsbelasting

ACTIVITEITEN

   • overleg met en adviezen aan B&W Gooise Meren over de stukken van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)
   • overleg met de clustervertegenwoordigers in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) van de Buitenveldertbaan buitengebied (Jeroen Wester) en Aalsmeerbaan buitengebied (Mirella Visser)
   • overleg met andere bewonersorganisatie
   • uitgifte nieuwsbrieven

WAT KUNT U ZELF DOEN?

De Klankbordgroep Schiphol A1(A6) zet zich er voor in om de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren door de overlast van het vliegverkeer bij het gemeentebestuur aan de orde te stellen. Als u zelf ook in actie wilt komen, hebben wij een aantal tips voor u die u weinig tijd en moeite zullen kosten, maar die ons hierbij goed kunnen ondersteunen:

 • Dien elke dag dat u overlast ervaart van vliegtuigen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) één periodeklacht in die vanaf het eerste tot en met het laatste vliegtuig van die dag loopt..
 • Meld uw klacht ook bij Vliegherrie. U kunt daar ook uw klacht beschrijven en kennisnemen van de klachten  die uit onze gemeente afkomstig zijn.
 • Meldt u aan als sympathisant van de onze klankbordgroep. Hoe meer sympathisanten we hebben, des te meer invloed kunnen wij bij het gemeentebestuur van Gooise Meren uitoefenen.
 • Als u uw stem extra wilt laten horen: stuur Tweede Kamerleden van uw eigen politieke voorkeur e-mails om de aandacht te vestigen op de door u ervaren vliegtuigoverlast. In Den Haag wordt besloten over de vliegoverlast die u ondervindt.
 • Laat lokale politici en ons gemeentebestuur via een e-mail weten dat u veel vlieghinder ondervindt. Zo’n 56 gemeenten hebben een vertegenwoordiger in het Schiphol-overleg, waaronder ook Gooise Meren. Als er genoeg klachten binnen komen, zal het onderwerp hoger op de agenda komen te staan. Stuur een c.c. van uw e-mail aan info@minderhindergooisemeren.nl

Ook tips?
Gebruik ons contactformulier om extra tips te laten opnemen in deze lijst!

STEUN ONS!

De Klankbordgroep heeft inmiddels ruim 500 sympathisanten. Dat is genoeg om officieel gesprekspartner te zijn, maar met meer staan we uiteraard sterker. Sluit u daarom bij ons aan. Dat schept verder geen verplichtingen, u krijgt wel regelmatig een nieuwsbrief via de mail.

text

  WIE ZIJN WIJ?

  De Klankbordgroep Schiphol/A1 bestaat uit de volgende leden:

  Jaap de Groot | Bussum | Ambassadeur Aalsmeerbaan buitengebied
  Jaap de Groot | Bussum | Ambassadeur Aalsmeerbaan buitengebied
  Peter de Boer | Muiden | Ambassadeur Buitenveldertbaan buitengebied
  Peter de Boer | Muiden | Ambassadeur Buitenveldertbaan buitengebied
  Michiel Koekkoek | Muiderberg
  Michiel Koekkoek | Muiderberg
  Sidney Vollmer | Bussum | Ambassadeur Aalsmeerbaan buitengebied
  Sidney Vollmer | Bussum | Ambassadeur Aalsmeerbaan buitengebied
  Mar Schuringa | Muiden | Ambassadeur MRS - Buitenvelderbaan buitengebied
  Mar Schuringa | Muiden | Ambassadeur MRS - Buitenvelderbaan buitengebied

  MEER INFORMATIE

  “Minder Hinder Gooise Meren maakt deel uit van een groot netwerk van organisaties. Op deze websites vindt u meer informatie:

  BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.

  Behoud Woongenot Aalsmeerbaan’ is opgericht door en voor bewoners die toename van negatieve effecten van vliegverkeer over de Aalsmeerbaan willen voorkomen.

  Eerlijk over vliegen laat de feiten zien over het vliegen; eerlijke berekeningen, geen valse claims en heldere analyses van uitspraken die door de luchtvaartsector en politiek worden gedaan. Als je de besluitvorming doet op basis van de echte feiten, en je eerlijk bent over vliegen, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het vliegverkeer in Nederland niet verder kan groeien.


  Deze stichting (www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl) pleit voor leefbaarheid onder de vliegroutes. Ze tikken de overheid op de vingers als het gaat om het nakomen van beloftes en afspraken. Keer op keer trekken zij aan het kortste eind. Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuken die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt.

  De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) richt zich op het verbeteren van de leefkwaliteit in de regio rondom Schiphol. De MRS heeft de taken over genomen van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en bestaat uit 10 democratisch gekozen bewonersvertegenwoordigers en 5 maatschappelijke organisaties. Zij worden ondersteund door een team van experts. De MRS gaat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die verplicht is om op dit advies te reageren. Daarmee geeft de MRS omwonenden en maatschappelijke organisaties een stem in het besluitvormingsproces over het luchtvaartbeleid.

  De WTL streeft naar selectieve luchtvaart die voldoet aan de maatschappelijke behoefte aan internationaal vervoer in een duurzame, klimaatneutrale economie.

  Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart.
    http://stopluchtvaartgroei.nl/

  Hilversum Omgevingsvisie Participatie

  De nieuwe Omgevingswet vraagt betrokken burgers. Participatie is nodig. Via HOP2040 bundelen 39 bewonersorganisaties hun krachten om een stevige plek in het participatietraject in te kunnen nemen. Want deze organisaties met hun achterban weten als geen ander wat er leeft en speelt in Hilversum. En participatie doen we het liefst vanuit de inhoud. Website: https://hop2040.nl/

  De onafhankelijke Vereniging ‘Platform Vlieghinder Regio Castricum’ (PVRC) behartigt de belangen voor de regio Midden- en Noord-Kennemerland.

  Op de site vliegherrie.nl kunt u melding maken van overlast door vliegverkeer. Meld vliegherrie! is open, transparant en maakt persoonlijke verhalen zichtbaar. Geeft inzicht in het leed achter de vliegtuigoverlast.

  https://stichtingswab.nl/inc/img/logo.png

  Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert is een belangenorganisatie voor inwoners van Amstelveen en Buitenveldert en streeft er naar de overlast van Schiphol (geluid, uitstoot) zo klein mogelijk te houden. Veiligheid, waaronder het vermijden van neerstortgevaar is ook belangrijk.

  https://stichtingswab.nl/

  CONTACT

  Iets te vragen? Of te vertellen? Stuur ons een bericht via dit formulier en we nemen contact met u op.