page-header

Rapport geluidmetingen Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren

In opdracht van de gemeente zijn in de periode mei 2018 tot mei 2019 geluidmetingen uitgevoerd op geselecteerde locaties in Muiderberg en Muiden. De meetdata zijn geanalyseerd door het expertbureau DGMR en tevens ter beschikking gesteld aan de klankbordgroep voor een onafhankelijke analyse. Beide analyses…

Bewaar de rust: een oproep van Natuur & Milieufederatie Noord-Holland

De milieufederatie roept de wethouders van de gemeenten in de directe omgeving van Schiphol, vertegenwoordigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), op om [in samenwerking met de Rijksoverheid] te werken aan echte hinderverminderende maatregelen en duidelijke en strenge normen voor geluidshinder en milieuvervuiling. Daartoe worden een…

Voortzetting verouderd groeibeleid blokkeert een nieuwe koers voor Schiphol

In de zienswijze van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) op de ontwerp Luchtvaartnota wordt benadrukt dat het kabinet met de voorliggende nota het publieke belang ondergeschikt maakt aan dat van de luchtvaartsector. De tot 2050 voortgaande volumegroei waar het kabinet voor kiest brengt veel meer…

Zienswijze ontwerp Luchtvaartnota van de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren

Na bestudering van de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet concludeert de klankbordgroep dat de beoogde groei van de luchtvaart op grond van de huidige stand van de techniek in de komende decennia niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan het streven naar hinderbeperking en…

Verslag over 2019

De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren heeft het jaarverslag over 2019 opgesteld. Daarin bieden wij een overzicht van de ontwikkelingen rondom het Schiphol vliegverkeer en de snelwegen A1 en A6 die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de toenemende geluidshinder en milieubelasting die de bewoners in de…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 3de kwartaal 2019

De klankbordgroep heeft weer een verslag opgesteld van de ondervonden hinder van het Schiphol vliegverkeer in de gemeente Gooise Meren. Het betreft het 3de kwartaal van 2019 dat tot 31 juli liep. Net als voorgaande verslagen van de klankbordgroep beogen wij hiermee om inzichtelijk te…

Mainportdenken hopeloos achterhaald

Vorige week werd bekend dat Schiphol van het kabinet vanaf 2021 verder mag groeien. Dertig jaar geleden had econoom Walter Manshanden dat besluit begrepen: een groter Schiphol was toen goed voor de economie. Inmiddels vindt Manshanden dat Mainportdenken hopeloos achterhaald. ‘De enige plekken waar in…

Reactie op kamerbrief groei Schiphol

Groei van Schiphol zonder extra overlast, is niet reëel, schrijven Hans Buurma en Matt Poelmans in onderstaand artikel in het NRC Handelsblad van 15 juli. De keuze voor groei van Schiphol die het kabinet lijkt te maken is voorbarig en het kabinet verstoort er de zorgvuldige voorbereiding…

Persbericht van LBBL/Bewoners Schiphol

Het LBBL, de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart hebben door middel van een persbericht fel geprotesteerd tegen het voornemen van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 te laten doorgroeien. Dit is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur. De…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2019

De klankbordgroep heeft weer een verslag opgesteld van de ondervonden hinder van het Schiphol vliegverkeer in de gemeente Gooise Meren. Het betreft het 2de kwartaal van 2019 dat tot 30 april liep. Net als voorgaande verslagen van de klankbordgroep beogen wij hiermee om inzichtelijk te…