De Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren heeft bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een zienswijze ingediend over de voorgenomen Experimenteerregeling Schiphol. Met deze zienswijze maken wij bezwaar tegen deze regeling omdat de zogenaamede ‘actualisatie’ van de grenswaarden in strijd is met eerder gemaakte afspraken om de hinder te verminderen. Wij willen dat de toezeggingen die de minister van I&W heeft gedaan om de hinder door Schiphol te verminderen onverkort en voor alle omwonenden van Schiphol worden nagekomen.